VERMELD BIJ BOEKING VOOR IEDERE DEELNEMER ZIJN/HAAR EERSTE VOLLEDIGE VOORNAAM EN ACHTERNAAM  c.q. MEISJESNAAM VOLGENS  PASPOORT OF ID-KAART.   Wijzigen van onjuiste namen is niet gratis!

 

DUITSE TOUROPERATORS

Reizen die geboekt worden uit de programma's, aanbiedingen en reisgidsen van Duitse touroperators, bijvoorbeeld Neckermann Duitsland of Tui Duitsland vallen niet onder de voorwaarden van SGR, ANVR en Calamiteitenfonds, maar onder de (algemene) boekingsvoorwaarden van de desbetreffende touroperator.
Deze boekingsvoorwaarden komen grotendeels overeen met die van Nederlandse touroperators. 

Duitse touroperators zijn wettelijk verplicht om bij een Duitse verzekeringsmaatschappij een verzekering tegen financieel onvermogen af te sluiten (vergelijkbaar met de SGR).

De ruimbagage (meestal 20 kg per koffer) is bij Duitse touroperators bijna altijd inbegrepen.

HULP BIJ ONLINE-BOEKING GEWENST ?

Vanwege het enorme aanbod van de duitse touroperators wilt u misschien hulp bij het zoeken en online-boeken. 
U kunt ons bellen of mailen. De duitse touroperator bij wie de reis geboekt wordt, wikkelt de boeking verder met u af.


BOEKING VIA ONS KANTOOR / BOEKINGSFORMULIER 

Indien u via ons kantoor boekt en niet online via onze site, ontvangt u na uw (aan)betaling een boekingsformulier.

Hierin staat vermeld :

- alle gegevens van de reis
- de namen van de deelnemers en adresgegevens
- de gegevens van de eventuele reis- en/of annuleringsverzekering
- de prijsberekening
- de betalingsgegevens
- eenmalige adminstratiekosten per boeking : Euro 17,50
- alsmede overige algemene bepalingen, o.a. :

Vliegtijden, vliegroutes, luchtvaartmaatschappijen, bagagevrijdom en verzorging aan boord zijn altijd onder voorbehoud van wijziging.

Voor gezondheidsformaliteiten (vaccinaties enz.) dient u zich tot de huisarts, GGD e.d. te wenden.


LEVERINGSVOORWAARDEN 

De leveringsvoorwaarden van reisburo Euroconseil, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Limburg onder nummer 50482726 zijn van toepassing. 
U dient zelf zorg te dragen voor de juiste en geldige reis- en grensdocumenten (paspoort, identiteitskaart, visum) alsmede de benodigde gezondheidsverklaring(en).


ALGEMENE VOORWAARDEN REISBUREAU EUROCONSEIL


Artikel 1. TOEPASSELIJKHEID DER VOORWAARDEN

1.1
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveranties van diensten en bemiddelingen door reisbureau Euroconseil v.o.f., gevestigd te Landgraaf, hierna te noemen "de reisagent", voor zover reisbureau Euroconseil v.o.f. optreedt als bemiddelaar voor al dan niet in Nederland gevestigde touroperators, die zelf verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de reizen waarvoor reisbureau Euroconseil v.o.f. als bemiddelaar is opgetreden, e.e.a. in de meest ruime zin des woords.

1.2
Mondelinge overeenkomsten gelden slechts als deze door ons schriftelijk zijn bevestigd. Ook op deze overeenkomsten zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing.

1.3
indien de opdrachtgever eveneens (in)koop- of leveringsvoorwaarden voert, zijn deze voor ons niet bindend, voor zover deze afwijken van onze voorwaarden, behoudens schriftelijke instemming onzerzijds met de door de opdrachtgever gehanteerde voorwaarden. Wijzigingen in de overeenkomst en afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk tussen opdrachtgever en reisagent zijn overeengekomen.

1.4
Degene die namens of ten behoeve van een ander een reisovereenkomst aangaat, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien.


Artikel 2. KWALITEIT EN OMSCHRIJVING

2.1 
De reisagent verbindt zich jegens de opdrachtgever al datgene te doen dat noodzakelijk en redelijk mogelijk is om de door de opdrachtgever gewenste boeking tot stand te laten komen.

2.2
De reisagent kan niet instaan noch draagt hij enige verantwoordelijkheid voor de juistheid van de informatie in de reisgidsen, folders, foto's, internet en ander voorlichtingsmateriaal die door derden ter beschikking worden gesteld en op basis waarvan opdrachtgever een boeking wenst.

2.3
Indien door een reisorganisator/touroperator eveneens algemene voorwaarden worden gehanteerd, waaraan de reisagent bij boeking gebonden is, zullen deze voorwaarden integraal onderdeel uitmaken van de onderhavige overeenkomst tussen de opdrachtgever en de reisagent. Hetzelfde geldt ten aanzien van de ANVR-reisvoorwaarden indien deze door een touroperator van toepassing worden verklaard. Indien er tegenstrijdigheid bestaat tussen de bepalingen van de verschillende algemene voorwaarden, zullen de voorwaarden van de uitvoerende touroperator voorrang hebben.


Artikel 3. ANNULERING

3.1
Indien de opdrachtgever de geboekte reis wenst te annuleren, geldt de annuleringsregeling van de touroperator waarvoor de reisagent als bemiddelaar en mitsdiens optreedt als boekingskantoor.

3.2
A. Het annuleren van een reisovereenkomst door een of meer reizigers die gezamenlijk voor een verblijf in hotelkamer, appartement, vakantiewoning of andere accommodatie hebben geboekt, geldt als
annulering van alle reisovereenkomsten, zodat door alle reizigers de bedragen, bedoeld in toepasselijke door de touroperator danwel verzekering gehanteerde annuleringsregelingen, moeten worden betaald.
B. Indien de overblijvende reizigers zulks willen en hun groepsgrootte in de prijstabel voor deze accommodatie voorkomt, blijven de respectievelijke reisovereenkomsten in stand. Het bepaalde sub C is dan van toepassing.
C. De sub B bedoelde reizigers zullen de reissom moeten betalen, zoals deze voor het resterende aantal reizigers in de prijstabel c.q. de offerte vermeld staat.
D. Indien de overblijvende reizigers een nieuwe reisovereenkomst voor hetzelfde tijdvak en dezelfde accommodatie willen aangaan, worden de voor de overblijvende reiziger(s) ontvangen annuleringsgelden in mindering gebracht op de nieuwe reissom(men).


Artikel 4. IN-DE-PLAATSSTELLING

4.1
Indien een of een deel van de aangemelde reizigers verhinderd is aan de reis deel te nemen, kan/kunnen deze reiziger(s) onder de in lid 2 vermelde voorwaarden op verzoek van de reizigers worden vervangen door een andere persoon c.q. door andere personen.

4.2
De alhier bedoelde in-de-plaatsstelling is mogelijk op de volgende voorwaarden :
A. de andere persoon voldoet aan alle aan de reisovereenkomst verbonden voorwaarden; en
B. Het verzoek wordt ingediend zo tijdig dat de benodigde handelingen en formaliteiten nog kunnen worden verricht; en
C. De voorwaarden van de bij de uitvoering betrokken dienstverleners c.q. touroperators zich niet verzetten tegen de in-de-plaatsstelling.

4.3
De oorspronkelijke opdrachtgever en de derde die als plaatsvervanger van de oorspronkelijke reiziger optreedt, zijn hoofdelijk aansprakelijk tegenover de reisagent voor de betaling van het nog resterende gedeelte van de reissom alsmede de extra kosten die ontstaan ten gevolge van de in-de-plaatsstelling.


Artikel 5. AANSPRAKELIJKHEID

5.1
Bij opdrachten tot bemiddeling, waarbij de reisagent slechts optreedt als boekingskantoor, is de reisagent niet aansprakelijk voor de uitvoering van de reis door de touroperator waarbij door bemiddeling van de reisagent geboekt is, voorzover eventuele tekortkomingen niet te wijten zijn aan de schuld van de reisagent, noch krachtens de wet of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening zijn.

5.2
De reisagent aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de toestand waarin de door zijn bemiddeling verhuurde accommodatie en/of vervoersfaciliteit en/of aanvullende diensten zich bevinden danwel zijn verricht. De reisagent zal evenwel trachten naar beste kunnen de klacht voor de opdrachtgever op te lossen, mits deze klacht op de voet van artikel 8 van deze voorwaarden tijdig en schriftelijk is gemeld.

Indien de reisagent aansprakelijk is voor schade die voor de opdrachtgever is ontstaan, zal iedere schadevergoeding beperkt blijven tot vergoeding van maximaal de reissom, zonder overige (bijkomende) kosten.


Artikel 6. BETALING

6.1
indien er gerede twijfel bij de reisagent bestaat omtrent de betalingscapaciteiten van de opdrachtgever, is de reisagent bevoegd de bemiddeling c.q. de afgifte van de reisbescheiden uit te stellen, totdat de opdrachtgever zekerheid voor de betaling heeft verschaft. De opdrachtgever is aansprakelijk voor de schade die de reisagent lijdt door deze vertraagde aflevering.

6.2
Bij boeking kan de reisagent een aanbetaling tot 100% van de totale reissom, alsmede de volledige kosten van de af te sluiten verzekeringen en de boekingskosten, verlangen. Alvorens deze betaling niet heeft plaatsgevonden zal de reisagent geen boekingen, reserveringen etc. verrichten voor de opdrachtgever. Indien daardoor een boeking op een later tijdstip niet (meer) mogelijk blijkt, is de reisagent daarvoor niet aansprakelijk.

6.3
Het restant van de reissom moet uiterlijk acht weken voor de dag van vertrek (bij autovakanties voor de aankomstdatum van het eerst geboekte verblijf) in het bezit zijn van de reisagent. Bij niet tijdige betaling kan na sommatie en na het verstrijken van de in de sommatie gestelde termijn de reisovereenkomst door of namens de reisagent met onmiddellijke ingang worden opgezegd, in welk geval de bepalingen van artikel 8 van toepassing zijn en de reeds betaalde gelden met de annuleringsgelden zullen worden verrekend.

6.4
Indien de reisovereenkomst binnen 8 weken voor de dag van vertrek tot stand komt, moet terstond de gehele reissom worden voldaan.

6.5
De reiziger die niet tijdig aan een geldelijke verplichting jegens de reisagent heeft voldaan, is over de hoofdsom een rente verschuldigd van 1% over iedere maand of gedeelte van een maand der vertraging. Voorts is hij gehouden tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten gelijk aan 15% van het gevorderde, met een minimum van euro 100,--, tenzij dit bedrag de incasso-werkzaamheden in aanmerking nemende, onbillijk is.


Artikel 7. KLACHTEN

7.1
Eventuele klachten, zowel op de levering van zaken, als op verrichte werkzaamheden, als op gefactureerde bedragen, dienen uiterlijk binnen veertien dagen na terugkeer van vakantie of na het verrichten van de werkzaamheden, of, wanneer de klacht betrekking heeft op de gefactureerde bedragen, binnen veertien dagen na ontvangst van de factuur, schriftelijk bij ons te worden ingediend onder duidelijke opgave van de feiten waarop de klacht betrekking heeft en voorzien van bewijsstukken. Klachten bestemd voor touroperators dienen te voldoen aan de eisen zoals vermeld in diens algemene reisvoorwaarden.

7.2
Wanneer de ingediende klacht niet voldoet aan het hiervorengestelde, kan zij niet meer worden ontvangen en wordt de opdrachtgever geacht het geleverde te hebben goedgekeurd. Reisagent is slechts verplicht van een ingediende klacht kennis te nemen, wanneer de betrokken opdrachtgever op het moment van het indienen van zijn klacht aan al zijn ten opzichte van reisagent bestaande verplichtingen heeft voldaan, onverschillig uit welke overeenkomst tussen hem en reisagent die verplichtingen moeten voortvloeien.

7.3
Klachten bestemd voor de touroperator die een reis heeft aangeboden en uitgevoerd dienen te voldoen aan diens algemene leveringsvoorwaarden.


Artikel 8. ONTBINDING

8.1
De onderhavige overeenkomst wordt zonder rechterlijke tussenkomst na een schriftelijke verklaring ontbonden op het tijdstip, waarop de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt, door beslaglegging onder curatelestelling of anderzins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.

8.2
Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddelijk opeisbaar. De opdrachtgever is aansprakelijk voor de door de reisagent geleden schade, onder meer bestaande uit commissiederving, eventuele winstderving en overige kosten.


Artikel 9 OPZEGGEN DOOR DE REISAGENT

9.1
De reisagent kan de reisovereenkomst slechts opzeggen wegens gewichtige omstandigheden en uitsluitend met onmiddelijke ingang. Indien de opzegging de reisagent kan worden toegerekend en de opdrachtgever daardoor schade lijdt, is de reisagent verplicht die schade te vergoeden. Opzegging wegens overboeking wordt de reisagent niet toegerekend. Onder gewichtige omstandigheden worden verstaan omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van de reisagent aan de reisovereenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.

9.2
De reisagent zal, met opgaaf van redenen, de opdrachtgever onverwijld schrijftelijk van de opzegging op de hoogte stellen.

9.3
De reisagent zal, voor zover de opzegging niet het gevolg is van een aan de opdrachtgever toe te rekenen oorzaak, gelijktijdig met de in lid 2 bedoelde kennisgeving een gelijkwaardige of betere alternatieve reis aanbieden, voor zover dit mogelijk is.

De gelijkwaardigheid van alternatieve accommodatie moet worden beoordeeld naar objectieve maatstaven en dient te worden bepaald naar de volgende omstandigheden die uit het vervangende aanbod moet blijken:

a. de situering van de accommodatie in de plaats van bestemming;
b. de aard en klasse of categorie van de accommodatie;
c. de faciliteiten die de accommodatie verder biedt;

Bij evenbedoelde beoordeling moet rekening worden gehouden met:
a.a. de samenstelling van het reisgezelschap;
b.b. de aan de reisagent bekende en door hem schriftelijk bevestigde 
 bijzondere eigenschappen van de betrokken reiziger(s);
c.c. de door de opdrachtgever verlangde afwijkingen van het programma
 of toevoegingen daaraan, die door de reisadviseur schriftelijk 
 voor akkoord zijn bevestigd;
d.d. bij de aanmelding bekend gemaakte en daarbij vastgelegde
 persoonlijke omstandigheden die door de opdrachtgever(s) als van
 wezenlijk belang zijn opgegeven.

9.4
Wordt het in lid 9.3 bedoelde aanbod van de reisagent niet aanvaard of kan een dergelijk aanbod niet worden gedaan, dan wordt de reeds geheel of gedeeltelijk betaalde reissom binnen twee weken aan de opdrachtgever terugbetaald, onverminderd het recht op schadevergoeding indien de opzegging de reisagent kan worden toegerekend.


Artikel 10. VERZEKERING

Indien de reisagent als tussenpersoon optreedt bij door de opdrachtgever af te sluiten verzekeringen, is de reisagent niet aansprakelijk voor de (wijze van) tenuitvoerlegging van de verzekeringsovereenkomst door de verzekeraar.


Artikel 11. GRENSDOCUMENTEN e.d.

De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de door hem en zijn medereizende benodigde grensdocumenten, zoals paspoort en visum, alsmede de geldigheidsduur daarvan.
Opdrachtgever dient er voorts zelf voor in te staan dat hij de benodigde gezondheidsvoorzieningen heeft getroffen c.q. beschikt over de vereiste medische verklaringen betreffende hemzelf en alle meereizende personen alsook betreffende de medische hulpmiddelen, medicijnen en dergelijke.

De reisagent kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die optreedt voor opdrachtgever en/of zijn medereizenden doordat niet is voldaan aan hetgeen in dit artikel wordt bedoeld.
Indien de reisagent schade lijdt doordat opdrachtgever en/of medereizenden niet beschikken over correcte grensdocumenten danwel niet de noodzakelijke gezondheidsvoorzieningen hebben getroffen, dient de opdrachtgever de aldus ontstane schade aan de reisagent te vergoeden.


Artikel 12. TOEPASSELIJK RECHT

Deze overeenkomst is onderworpen aan het Nederlandse recht.